Arkiv over fangst og kvoter 2015

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2015

Oppdatert: 24.11.2015

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Vi minner om at fangsttala for 2015 er førebelse.

Ferskfiskordning for konvensjonelle kystfartøy nord for 62°N

Det vart i samband med fastsetting av regulering av torsk nord for 62°N for 2015 sett av 19 300 tonn til ei ferskfiskordning for å sikre at det blir landa meir fersk fisk om hausten.

All fangst innanfor ferskfiskordninga må leverast fersk, og ordninga gjeld for konvensjonelle kystfartøy i open og lukka kystgruppe.

Fartøy som leverer fangst innanfor ordninga oppnår eit kvotetillegg, og det kan være i reine torskefangstar bokført delvis på eigen kvote og delvis på ferskfiskordninga.

I fyrste omgang kan fartøy som leverer all fangst fersk frå og med 6. april i tillegg til kvoten fiske og lande inntil 20 prosent torsk på vekebasis. Frå og med 29. juni aukar tillegget på vekebasis til 30 prosent.

Bifangstordning for fartøy i lukka kystgruppe

Det er sett av 4 000 tonn hyse nord for 62°N til kystfartøy under 15 meter heimelslengd til ei bifangstordning i 2015.

Fisket innanfor ordninga startar måndag 7. september.

Fartøy kan delta i ordninga sjølv om dei har fartøy-/maksimalkvote igjen.

Bifangsten reknast ut frå samla fangst i tidsrommet frå og med måndag klokka 00:00 til og med sundag klokka 23:59.

Fartøy som har hysekvote igjen blir belasta for fangsten som overstig 25 prosent på vekebasis.

I den einskilde fangst og ved landing skal hysedelen vere mindre enn 50 prosent, med mindre overskytande kvantum kan belastast fartøyet si eiga kvote.