Skjul søk

J-87-2017: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2017

Gyldig fra: 12.06.2017

Gyldig til: 30.07.2017

Publisert: 12.06.2017

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2017

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. juni 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 21. desember 2016 nr. 1835 om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2017 § 9

§ 1 Stopp i fisket

Direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap stoppes med virkning fra og med 15. juni 2017.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 30. juli 2017.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»