Skjul søk

J-3-2017: (Utgått) Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Erstatter: J-298-2015

Erstattet av: J-110-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.01.2017

Publisert: 04.01.2017

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 4. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20:

I

I forskrift av 19.desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe gjøres følgende endringer:

§ 2 (endret) skal lyde:

§ 2. Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe til fartøy som er tildelt ervervstillatelse etter deltakerloven for fangst utenfor territorialfarvannet. Dersom ervervstillatelsen er begrenset til å gjelde fangst av bestemte arter, kan dispensasjon bare gis hvis ervervstillatelsen omfatter fangst av snøkrabbe. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Fartøy som deltar i fangst av snøkrabbe kan pålegges krav om rapportering ut over det som føres i fangstdagbok dersom Havforskningsinstituttet har behov for data. Et eksempel kan være prøvetaking av fangst.

- Observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt om bord i fartøy som fangster snøkrabbe.

Søknad om dispensasjon sendes Fiskeridirektoratet.

§ 3 utgår.

 Gjeldende §§ 4-7 blir nye §§ 3-6.

Endringen trer i kraft straks.

«»»»»»»»»»»»»»»»»

Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 18.12.2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr.11 (Svalbardloven) § 4.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i norsk sjøterritorium og indre farvann, og på den norske kontinentalsokkelen. For norske fartøy gjelder forbudet også på andre lands kontinentalsokkel.

§ 2 Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe til fartøy som er tildelt ervervstillatelse etter deltakerloven for fangst utenfor territorialfarvannet. Dersom ervervstillatelsen er begrenset til å gjelde fangst av bestemte arter, kan dispensasjon bare gis hvis ervervstillatelsen omfatter fangst av snøkrabbe. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

 - Fartøy som deltar i fangst av snøkrabbe kan pålegges krav om rapportering ut over det som føres i fangstdagbok dersom Havforskningsinstituttet har behov for data. Et eksempel kan være prøvetaking av fangst.

 - Observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt om bord i fartøy som fangster snøkrabbe.

 Søknad om dispensasjon sendes Fiskeridirektoratet.

§ 3 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser, dersom det er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

 § 5 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6.juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015.

HØ/EW