Skjul søk

J-270-2016: (Utgått) Forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke

Erstatter: J-206-2016

Erstattet av: J-134-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.12.2016

Publisert: 23.12.2016

Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. desember med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 988 om høsting av tare i Rogaland fylke § 5.

I

Forskrift 4. oktober 2011 nr. 988 om høsting av tare i Rogaland fylke § 2 skal lyde:

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Rogaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res av 13. juli 1995 nr. 642.

 

Felt

Fra dato

Til dato

D

1. september 2011

31. august 2012

A

1. september 2012

31. august 2013

B

1. september 2013

31. august 2014

C

1. september 2014

31. august 2015

D

1. september 2015

31. august 2016

A

1. september 2016

31. august 2017

II

 Forskriften trer i kraft straks.

 

 ------------------

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke

Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Rogaland fylke.

 

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Rogaland ,og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.

Felt

Fra dato

Til dato

D

1. september 2011

31. august 2012

A

1. september 2012

31. august 2013

B

1. september 2013

31. august 2014

C

1. september 2014

31. august 2015

D

1. september 2015

31. august 2016

A

1. september 2016

31. august 2017

§ 3 Stengte områder

Uten hinder av § 2  er det likevel forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder:

Område

Felt

Kart

Kjørholmane naturreservat

 6 A

2

Eime naturreservat

12 A

2

Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde

16 A

2

Jarstein naturreservat

52 A

2

Ferkingstadøyene naturreservat

58 A

3

Utsira/Spannholmen naturreservat

61 A

3

Utsira/Spannholmen naturreservat

62 A

3

Område

Felt

Kart

Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde

15 B

2

Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde

18 B

2

Område

Felt

Kart

Ferkingstadøyane naturreservat

59 C

3

Område

Felt

Kart

Heglane naturreservat

10 D

2

Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde

17 D

2

Jarstein naturreservat

53 D

2

Utsira/Spannholmen naturreservat

63 D

3

Utsira/Spannholmen naturreservat

64 D

3

§ 4 Høsteforbud i tidsrommet 1. april - 31. juli

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder:

Område

Felt

Kart

Tingelsete naturreservat

37A

1

Urter naturreservat

67A

3

Område

Felt

Kart

Urter naturreservat

65B

3

Indrevær naturreservat

69B

3

Gitterøy naturreservat

69B

3

Område

Felt

Kart

Grøninganne naturreservat

3 C

2

Tednholm naturreservat

39C

1

Svåholmane naturreservat

39C

1

Fokksteinen

43C

1

Gitterøy naturreservat

70C

3

Område

Felt

Kart

Fokksteinen

44E

1

§ 5 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64

§ 7 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Rogaland fylke.

TH/EW