Skjul søk

J-279-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2018

Erstatter: J-245-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 22.12.2017

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 20. desember 2017 med hjemmel i forskrift 18. desember 2017 om regulering av fisket etter kolmule i 2018 § 15.

 I

 I forskrift 18. desember 2017 om regulering av fisket etter kolmule i 2018 gjøres følgende endring:

§ 3 tredje ledd skal lyde:

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 25 459 tonn fiskes i færøysk sone. Av dette kan inntil 15 600 tonn fiskes i januar 2018.

§ 4 tredje ledd skal lyde:

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan inntil 7 181 tonn fiskes i færøysk sone. Av dette kan inntil 4 400 tonn fiskes i januar 2018.

§ 7a (ny) skal lyde:

§ 7a Fiske i færøysk sone i januar 2018

En foreløpig kvote i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 950. En foreløpig delkvoteenhet for fartøy med kolmuletråltillatelse i Færøysonen settes til 6 950.

En foreløpig kvote i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fatsatt til 3,30. En foreløpig delkvoteenhet for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse i Færøysonen settes til 3,30.

Fartøy som fisker i færøysk sone kan i januar 2018 maksimalt fiske det kvantum som er lavest av tildelt kvote etter første/annet ledd og 2 000 tonn.

Fartøy må melde utseiling til Norges Sildesalgslag før fiske i færøysk sone i januar 2018.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

Forskriften lyder etter dette:

 Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2018

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 18. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 36, 37 og 59, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 20.

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2018.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 421 100 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 180 tonn til forskningskvote.

Av totalkvoten kan inntil 337 975 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2, 4a, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V. Av dette kan inntil 40 000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 4a.

Av totalkvoten kan inntil 32 640 tonn fiskes i færøysk sone.

§ 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse

Fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske og lande inntil 328 318 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 263 620 tonn fiskes i EU-sonen.

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 25 459 tonn fiskes i færøysk sone. Av dette kan inntil 15 600 tonn fiskes i januar 2018.

§ 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 92 602 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 74 355 tonn fiskes i EU-sonen.

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan inntil 7 181 tonn fiskes i færøysk sone. Av dette kan inntil 4 400 tonn fiskes i januar 2018.

§ 5 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

§ 6 Kvoter på fartøynivå for fartøy med kolmuletråltillatelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette fartøykvoter og områdedelkvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse, og kan dessuten fastsette et kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå.

Kvoten og kvotefleksibilitetsgrunnlaget til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områdene, med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter kolmule.

§ 7 Kvoter på fartøynivå for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette fartøykvoter og områdedelkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse, og kan dessuten fastsette et kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå.

Kvoten og kvotefleksibilitetsgrunnlaget til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områdene, med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter kolmule.

§ 7a Fiske i færøysk sone i januar 2018

En foreløpig kvote i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 950. En foreløpig delkvoteenhet for fartøy med kolmuletråltillatelse i Færøysonen settes til 6 950.

En foreløpig kvote i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fatsatt til 3,30. En foreløpig delkvoteenhet for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse i Færøysonen settes til 3,30.

Fartøy som fisker i færøysk sone kan i januar 2018 maksimalt fiske det kvantum som er lavest av tildelt kvote etter første/annet ledd og 2 000 tonn.

Fartøy må melde utseiling til Norges Sildesalgslag før fiske i færøysk sone i januar 2018.

§ 8 Beregning av kvote på fartøynivå

Kvoten og kvotefleksibilitetsgrunnlaget til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områdene, med fartøyets fastsatte kvotefaktor.

 § 9 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy med kolmuletråltillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan overfiske kvoten tildelt etter § 6 og § 7 med inntil 10 % i 2018. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2019. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2018, godskrives inntil 10 % av denne kvoten i 2019. Fartøy som benyttet adgangen i 2017 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018.

Fartøy som i 2018 benytter slumpfiskeordningen i henhold til forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 10 Partråling

Uten hinder av forbudene i §§ 11 og 12 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a)     Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b)    Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c)     Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d)    Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e)     Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av reguleringsåret.

f)     Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

g)    Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 § 11 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 12 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utrustet for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 13 Bifangst av kolmule

Det er ikke tillatt å ha bifangst av kolmule ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets kolmulekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter kolmule.

§ 14 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 15 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette fartøykvoter og områdedelkvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse, og kan dessuten fastsette et kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 16 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 17 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 18 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

 EHM/EW