Skjul søk
22.12.2017

Foreslår to nye krillkonsesjoner i Antarktis

Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere i år ut en høring om tildeling av nye konsesjoner for fjernfiske etter krill. Fiskeridirektoratet anbefaler at antallet nye konsesjoner begrenses til to.

22.12.2017

Forslag til regulering av leppefisk i 2018

Fiskeridirektoratet har nå handsama innspel frå Reguleringsmøtet om regulering av leppefisk i 2018, og rår til at fisket etter leppefisk blir lukka og regulert med totalkvote og fartøykvotar, subsidiert regulert med ei stor lukka gruppe og ei mindre ope gruppe.

21.12.2017

Deltakarforskrifta for 2018

Deltakarforskrifta for 2018 er fastsett. Både Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har i haust gjennomført skriftlege høyringar av enkelte forslag til endringar i forskrifta. Departementet har på bakgrunn av høyringsrundane fatta avgjerder om deltakarforskrifta for 2018.

11.12.2017

Elektronisk fangstdagbok gir betre bestandsråd

Eit samarbeid mellom fiskerinæringa, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal gi betre silderåd. Den elektroniske fangstdagboka blir eit viktig verktøy for å få meir korrekte data om alderen på silda – som igjen er viktig for bestandsråda som Havforskningsinstituttet gir.

07.12.2017

Kriterier for fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene

Nærings- og fiskeridepartementets har som en prøveordning åpnet for at små fartøy kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Ordningen er allerede iverksatt, og innebærer at fartøyene kan fiske etter torsk og andre arter innenfor fjordlinjene ut 2018.

01.12.2017

Vil beskytte sårbar havbunn i Svalbardsonen

I et høringsforslag foreslår Fiskeridirektoratet nye regler for beskyttelse av sårbare bunnhabitat i Svalbardsonen. Ett av forslagene er forbud mot alt bunnfiske i åtte avgrensede områder - i til sammen 3260 km2. 

30.11.2017

Ferskfiskordningen fortsetter ut uke 50

Nærings- og fiskeridepartementet har, i samråd med Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen, besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N, med tillatt innblanding på 50 prosent, fortsette til og med uke 50.