Skjul søk
Du er her:
22.12.2017

Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Havfiskeflåten har fått adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Nærings- og Fiskeridepartementet har besluttet å supplere ordningen med et tillegg i bestemmelsen om kvoteutnyttelse.

22.12.2017

Foreslår to nye krillkonsesjoner i Antarktis

Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere i år ut en høring om tildeling av nye konsesjoner for fjernfiske etter krill. Fiskeridirektoratet anbefaler at antallet nye konsesjoner begrenses til to.

22.12.2017

Forslag til regulering av leppefisk i 2018

Fiskeridirektoratet har nå handsama innspel frå Reguleringsmøtet om regulering av leppefisk i 2018, og rår til at fisket etter leppefisk blir lukka og regulert med totalkvote og fartøykvotar, subsidiert regulert med ei stor lukka gruppe og ei mindre ope gruppe.

21.12.2017

Deltakarforskrifta for 2018

Deltakarforskrifta for 2018 er fastsett. Både Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har i haust gjennomført skriftlege høyringar av enkelte forslag til endringar i forskrifta. Departementet har på bakgrunn av høyringsrundane fatta avgjerder om deltakarforskrifta for 2018.