Du er her:

Innsigelser mot arealplaner

Oppdatert: 28.11.2016

Fiskeridirektoratet fremmer innsigelse mot kommuneplaner i sjø som er i strid med nasjonale fiskeriinteresser.
 

Fiskeridirektoratet hadde i 2016 tre saker til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende innsigelse til arealplaner. Fiskeridirektoratets innsigelse ble tatt til følge i samtlige tre saker.
 
To av innsigelsene mot arealplaner, i henholdsvis Osen og Roan kommuner, gjaldt bruk av bestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven med sikte på å forby taretråling.
 
Den tredje innsigelsen gjaldt arealplan for Tranøy, der kommunen ville legge ut område for akvakultur i strid med et regionalt viktig område for fiske.

Det er et mål for aealplanleggingen å legge til rette for god sameksistens mellom involverte interesser. Arealbehovene må ivaretas på en slik måte at det skapes minst mulig konflikter, og planleggingen må gi forutsigbarhet og mulighet for fremtidig utvikling.