Du er her:

Tapt fiskeredskap i fritidsfiske

Oppdatert: 30.11.2016

Fiskeridirektoratet har drevet opprensking av tapte fiskeredskap på de viktigste fiskefeltene langs kysten i 30 år. Gjennom dette arbeidet er det tatt opp betydelige mengder med ulike redskap.

Formålet med skjemaet

Det finnes lite kunnskap om tap av fiskeredskap i fritidsfisket. Skjult beskatning ved såkalt «ghost fishing» er noe vi ikke ønsker. Ved å rapportere om tapt redskap, kan du bidra til å øke kunnskapen om mengde, årsak og geografisk fordeling.

Dette vil igjen kunne bidra til at det kan utvikles løsninger og settes i verk tiltak som kan redusere den skjulte beskatningen.

Det kan være aktuelt å ta med tapsmeldingene fra fritidsfiskere i den årlige opprenskingen etter tapte fiskeredskap fra det kommersielle fisket.

Hvem skal bruke skjemaet?

Alle som har mistet fiskeredskap i fritidsfisket.

Data fra innsendte tapsmeldinger blir tilgjengelige for Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet og bidra i arbeidet med å utvikle løsninger som kan redusere faren for skjult beskatning.    

Registreringsskjema for tapt fiskeredskap