Salg av fangst

Oppdatert: 30.08.2016

For salg av fisk går det et tydelig skille mellom fritidsfiske og yrkesfiske. Det er fastsatt en omsetningsgrense for fangst tatt fra land eller med fartøy som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister over fiskefartøy. Men omsetningen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller godkjent kjøper. 

Makrellopptak. Foto © Scanfishphoto

Som fritidsfisker kan du omsette fangsten din, men omsetningen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller godkjent kjøper. Fiskeridirektoratet har registre over hvem som er registrert som godkjente kjøpere av fisk gjennom salgslagsordningen. Oversikt over godkjente kjøpere i vårt Kjøperregister 

Dersom du har fått en dispensasjon fra ditt salgslag til å selge fangst ved kai, skal du være registrert i kjøperregisteret vårt. Skjema for å registrere deg som kaiselger i vårt Kjøperregister hvis du har kaisalgsdispensasjon 

Du kan også ta kontakt med nærmeste regionkontor eller fiskesalgslag for mer utfyllende informasjon om hvordan man som fritidsfisker kan selge fangsten sin.

Kaisalg og oversikt over fiskesalgslagene

Omsetningsgrense på 50 000

En person eller et foretak kan ikke omsette fangst for mer enn kroner 50 000 per kalenderår. Dette er den samme grensen som utløser registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven for næringsdrivende ved omsetning av varer og tjenester.

Dersom flere personer eller foretak fisker med samme fartøy, kan det til sammen ikke omsettes for mer enn kroner 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder altså både per person/foretak og per fartøy.

Båten må være registrert 

Fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg, må først registrere båten i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

For å fiske torsk for omsetning skal båten være påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten.

Registreringsmerket/kjenningssignalet skal føres på sluttseddelen ved omsetning.

Den som vil registrere båten må henvende seg til Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

Hvem kan ikke være fritidsfisker?

Den som eier eller er medeier av en merkeregistrert båt, kan ikke drive fritidsfiske for omsetning av fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvote for.

Eiere av merkeregistrerte båter skal ikke kunne bruke en fritidsbåt til å fiske et tillegg til kvoten.

Dette gjelder alle som har en eierandel i en merkeregistrert båt som er tildelt kvote, uavhengig av hvor liten eierandelen er. Det er for eksempel ikke noe krav om å eie mer enn 50 prosent av den merkeregistrerte båten for å være omfattet av regelen.

Torskekvote for fritidsfiskere

Fitidsfiskere nord for 62° N kan maksimalt fiske og lande 2000 kg torsk (rund fisk) for omsetning per kalenderår. Sør for 62° N kan fritidsfiskere kun fiske og lande maksimalt 1000 kg torsk (rund fisk) for omsetning per kalenderår. Både sør og nord for 62° N gjelder begrensningen per person og per fartøy.

Den som ønsker å fiske mer enn 1000 kg torsk for salg, må altså både fiske og lande all torskefangst nord 62° N.

Fiskestopp 

Dersom fiskerimyndighetene har fastsatt fiskestopp for yrkesfiskerne, vil dette også gjelde for fritidsfiskere dersom det uttrykkelig fremgår av stoppregelen. Dette betyr i så fall at du må begrense fisket til egen husholdning.