Du er her:

Rømmingsstatistikk

Oppdatert: 04.03.2015

Her finner du oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg i perioden fra 2001 til 30.06.2015.

For 2014 og 2015 er derfor tallene foreløpige og blir justert fortløpende. Disse vises som rosa søyler i figurene du finner i pdf-filene på denne siden.

For tidligere år er tallene basert på Fiskeridirektoratets innsamling av statistikk fra den norske akvakulturnæringen. Dette gjøres årlig i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Under «Les mer» nederst på siden, finner du lenke til «Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet», der rømmingstallene er summert i tabeller. Tallene i de tabellene og i figurene på siden du nå står kan derfor avvike.

For 2015 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av mai mottatt 16 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på til sammen om lag 119 000 laks, 5 ørreter og 1 rapport om rømming av 69 000 regnbueørret.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det forekommer rømmingshendelser ut over dem som blir rapportert og fremgår av oversikten. Vi får dessuten fra tid til annen meldinger fra ulikt hold om mistanke om urapportert rømming. Dette blir meldt inn på grunnlag av observasjoner av antatt rømt fisk uten at en kjenner kilden for rømmingen.

Slike meldinger blir vurdert og fulgt opp ved Fiskeridirektoratets regionkontorer med sikte på å identifisere hvor fisken kan ha rømt fra, stanse eventuell pågående rømming og for å anslå omfanget av hendelsen.

For 2014 registrerte vi en samlet rømming på omlag 320 000 rømte individer. Av dette utgjør om lag laks 303 000, ørret 1 200, regnbueørret 1 500 og torsk 14 000 individer.

 

Antall rømte laks (matfisk og settefisk)

År

Antall

2015

119 000

2014

303 000

2013

198 000

2012

38 000

2011

368 000

2010

291 000

2009

225 000

2008

111 000

2007

298 000

2006

921 000

2005

717 000

2004

553 000

2003

409 000

2002

477 000

2001

272 000


 

Antall rømte regnbueørret

År

Antall

2015

69 000

2014

1 500

2013

200

2012

133 000

2011

4000

2010

6000

2009

133 000

2008

7000

2007

315 000

2006

15 000

2005

8000

2004

10 000

2003

144 000

2002

253 000

2001

95 000


 

Rømmingstall for marine arter (torsk)

År

Antall

2015

0

2014

14 000

2013

55 000

2012

57 000

2011

7000

2010

166 000

2009

222 000

2008

304 000

2007

85 000

2006

290 000

2005

213 000

2004

20 000