Fiskeridirektoratet iverksetter utfisking av rømt oppdrettslaks

Vi vil sikre uttak av rømt oppdrettsfisk i en rekke vassdrag i løpet av høsten 2015. Tiltakene strekker seg fra Hordaland i sør til Finnmark i nord.

Utfisking i Eio, Hordaland. Foto © Uni Research, Bjørn Barlaup

Fiskeridirektoratet har tatt utgangspunkt i resultatene fra det nasjonale overvåkingsprogrammet fra 2014.

- Det er gjort prioriteringer utfra hvilke regioner som har hatt høye innslag av rømt laks i vassdragene, hvilke vassdrag som ikke har pågående uttaksaktivitet og hvor man kan få synergieffekter med pågående gytefisktellinger, sier Henrik Hareide, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Uttaket vil i hovedsak skje ved bruk av harpun i forbindelse med snorkling.

Nasjonalt er det tre områder som peker seg ut. Fiskeridirektoratet har prioritert:

  • 12 vassdrag i Hardanger/Sunnhordland
  • 6 i Sunnfjord/Nordfjord
  • 8 i Nordland/Troms

- Vi vil i tillegg iverksette utfiskingstiltak i Altaelva i Finnmark, sier Hareide.

Oppdrettslaks i elv. Foto © Uni Research

Direktoratet har nylig også gitt pålegg om utfisking til en oppdretter etter rømming, og vi har iverksatt utfisking etter en rømming fra ukjent kilde. Disse tiltakene kommer i tillegg til de nasjonale aktivitetene. De skal koordineres med høstens overvåkingsaktiviteter og vil bli utført av Norsk institutt for naturforskning, Uni Research, Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåking.

Tiltak mot rømt laks

Rømt oppdrettslaks utgjør en trussel mot den genetiske integriteten til ville bestander av laks, og er en av de viktigste miljøutfordringene knyttet til norsk oppdrettsnæring. Et nytt nasjonalt overvåkingsprogram er etablert, og har tallfestet innslaget av rømt oppdrettslaks for 140 vassdrag i 2014. Videre ble en ny forskrift for utfisking av rømt fisk vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet i februar i år.

Forskriften pålegger innehavere av oppdrettstillatelser å danne en sammenslutning som skal planlegge og dekke utgifter for gjennomføring av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver hvor overvåkingsprogrammet viser at innslaget er uakseptabelt. Sammenslutningens styre ble konstituert på en generalforsamling i juni.

Som en følge av opprettelsen av den nye sammenslutningen ble næringens miljøfond, som tidligere har vært en av finansieringskildene til uttak av rømt fisk i vassdrag, lagt ned.

- Fiskeridirektoratet er kjent med at sammenslutningen ikke vil komme i gang med tiltak inneværende sesong og ønsker på bakgrunn av dette å sikre at innsatsen ikke blir redusert i forhold til tidligere år, avslutter Hareide.

Oppdatert: 18.09.2015