Slik jobber vi når fisk rømmer

Oppdatert: 24.04.2017

For å styrke det skadebegrensende arbeidet ved rømming av fisk fra oppdrettsanlegg og det forebyggende arbeidet mot rømming, har Fiskeridirektoratet utviklet interne rømmingsinstrukser.

Ørret. Foto © Scanfishphoto

Det er Fiskeridirektoratets regioner som har ansvar for å følge opp rømmingen og oppdretter når fisk rømmer fra oppdrettsanlegg. Det betyr at regionene skal vurdere hvilke og hvor omfattende skadebegrensende tiltak som må iverksettes.

Hvilke tiltak finnes?

  • Oppdretter har gjenfangstplikt innenfor 500 meter fra anlegget, og skal melde fra til Fiskeridirektoratets regioner når slik gjenfangst starter og avsluttes.
  • Oppdretter har plikt til å ta imot egen rømt fisk som er lovlig fisket av andre.
  • Fiskeridirektoratets regioner kan utvide gjenfangstplikten i sjø i tid og geografisk utstrekning.
  • Fiskeridirektoratet kan også gi pålegg om overvåkning og utvidet gjenfangst i vassdrag.
  • Fiskeridirektoratets regioner kan be fylkesmennene om å åpne for at almennheten kan fiske etter rømt oppdrettsfisk med visse redskap.

Mottar rømmingsmeldinger og tips hele døgnet

Fiskeridirektoratet har en døgnåpen vaktsentral, FMC, som tar imot telefoner og rømmingsmeldinger fra oppdrettere og tips om rømt oppdrettsfisk fra publikum. De sender beskjed videre internt i Fiskeridirektoratet.

Oppdretter skal straks melde fra dersom han får kjennskap til at fisk rømmer, eller får mistanke om at fisk har rømt, uavhengig av om fisken har rømt fra egne eller andres produksjonsenheter eller installasjoner.

Det er laget to instrukser –én for rømming fra kjent kilde og én for rømming fra ukjent kilde. Instruksene gir et utfyllende bilde av arbeids- og ansvarfordelingen i Fiskeridirektoratet ved rømming.